Gå til hovedindhold

Strategi for ladestandere

Her ses Ikast-Brande Kommunes strategi for ladestandere. Strategien viser blandt andet kommunens planer for opsætning af ladestandere, samt hvilke indsatser kommunen vil arbejde med i de kommende år. Strategien er godkendt af Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget den 4. maj 2022.

Høring af strategi for ladestandere

Indhold

  I klimaloven er der et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 1990. Samtidig skal det være slut med salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

  I dag vælger 4 ud af 10 danskere en elbil når de skal købe en ny bil. Den største udfordring for at få flere til at vælge en elbil i stedet for en benzin- eller dieselbil er manglende lademuligheder. 

  På kortet herunder ses de steder hvor Ikast-Brande Kommune er forpligtet til at opsætte ladestandere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen. Det drejer sig om en række skoler, daginstitutioner, plejecentre og andre kommunale bygninger.

  Derudover er vist de steder, hvor Ikast-Brande Kommune ikke er forpligtet til at opsætte ladestandere, men hvor det alligevel vurderes at give god mening at opsætte ladestandere, for at imødekommende det stigende behov for lademuligheder. 

  Ikast-Brande Kommunes plan for udrulning af ladestandere er vist i tabellen herunder.

  I første omgang er udrulningen opdelt i to etaper frem mod 2025, hvor de ladestandere der skal opsættes i henhold til ladestanderbekendtgørelsen senest skal være sat op.
  Prioriteringen af hvilke steder skal indgå i henholdsvis etape 1 og etape 2 er udvalgt på baggrund af hvor behovet vurderes at være størst, samt at der skal være ladestandere i de 6 største byer, som indgår i etape 1.

  Der vil også være behov for at opsætte ladestandere efter 2025, men da det endnu er uklart om udviklingen i salget af elbiler går som forventet, og hvor mange offentlige tilgængelige ladestandere der ellers bliver sat op i Ikast-Brande Kommune i de kommende år, vil der være behov for at revurdere hvor der skal opsættes ladestandere i 2025. 

   

  Ikast-Brande Kommune er som ejendomsbesidder forpligtet til at opsætte ladestandere ved kommunale institutioner, som angivet i ladestanderbekendtgørelsen, men har også mulighed for at fremme opstillingen af ladestandere på andre måder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommunens rolle som ejer af en bilflåde, som vejmyndighed eller i forbindelse med dialog med virksomheder og boligforeninger. 

  For at fremme opstillingen af ladestandere, vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatsområder:

   

  Samarbejde ved indkøb af kommunale elbiler

  Når kommunen indkøber el-biler til sin egen bilflåde, f.eks. til hjemmeplejen, er det vigtigt, at det samtidig sikres, at der er et tilstrækkeligt antal lademuligheder, som er let tilgængelige og ledige når der er behov for at lade bilen op. 
  Det er derfor vigtigt, at der er en tæt dialog mellem indkøbsafdelingen og Teknik og Miljø, så det sikres at behovet for lademuligheder til kommunens biler bliver opfyldt, samtidig med at der også sikre offentligt tilgængelige lademuligheder. 

   

  Analyse af potentiale

  Udover de steder hvor Ikast-Brande Kommune som ejendomsbesidder er forpligtet til at opsætte ladestandere, er der en række andre lokaliteter, hvor det vurderes at give værdi at opsætte ladestandere. Det kan f.eks. være i bymidter, tæt på kultur- og fritidsaktiviteter eller i nærheden af etagebyggeri.
  Ikast-Brande Kommune vil igangsætte en analyse af potentialet for at kommunens borgere kan omstille deres nuværende biler til elbiler. Her vil der blandt andet blive kigget nærmere på borgernes kørselsbehov og boligsammensætning for på den måde at få et billede af, hvor der fremover vil være størst behov for opsætning af ladestandere. Denne analyse vil blive foretaget sideløbende med, at der laves et udbud for opsætning af ladestandere.

   

  Samlet udbud

  Ikast-Brande Kommune vil lave et samlet udbud for opsætning af ladestandere ved kommunale bygninger og på offentlige parkeringspladser. Alle de steder der skal opsættes ladestandere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen, samt de steder Teknik og Miljø derudover vurderer, at det giver værdig at opsætte ladestandere, udbydes samlet, men med udførelse i 2 etaper. 

  Der er netop blevet mulighed for at kommunerne kan yde medfinansiering til opsætning af ladestandere på kommunale arealer. Dette er bl.a. for at sikre, at der også i yderområderne er marked for opsætning af ladestandere. Muligheden for medfinansiering indebærer, at medfinansieringen sker på markedsvilkår og kun kan finde sted:

  • Inden for kommunens anlægsramme
  • I en begrænset periode foreløbigt frem til og med 2024
  • Ud fra en model, hvor kommunalbestyrelsen først træffer beslutning om eventuelt at disponere midler til aftaler om ladeinfrastruktur eller afholdelsen af udbud, såfremt der viser sig at være behov for medfinansiering. Der må således ikke forlods afsættes kommunal medfinansiering til et konkret udbud

   

  Dialog med virksomheder

  Små og mellemstore virksomheder er undtaget fra reglerne i ladestanderbekendtgørelsen om opsætning af minimum 1 ladestander ved eksisterende bygninger. Det betyder, at større virksomheder, på samme måde som Ikast-Brande Kommune, er forpligtet til at opsætte ladestandere. Samtidig skal alle virksomheder også håndtere medarbejdernes stigende ønsker om mulighed for opladning på arbejdspladsen.
  Ikast-Brande Kommune vil stå til rådighed for virksomhederne i kommunen i forhold til spørgsmål om ladestanderbekendtgørelsen, omstilling af bilflåde og opstilling af ladestandere. 

   

  Dialog med boligforeninger og lignende

  En stor udfordring i forbindelse med udrulning af ladeinfrastruktur er, at sikre mulighed for opladning for de borgere, som bor i boligforeninger, ejerforeninger eller lignende med fælles parkering. Beboere i boligforeninger, som har en elbil, vil skulle lade bilen enten ved de offentligt tilgængelige ladestandere i byrummet eller ved ladestandere på den fælles parkeringsplads. 

  Det at parkeringspladserne ofte er fælles for alle foreningens beboere samt den økonomiske investering, der er forbundet med opsætning af ladestandere, kan være en stor udfordring for boligforeningerne.

  Ikast-Brande Kommune vil hjælpe vil hjælpe boligforeninger og lignende med at få svar på de spørgsmål de eventuelt har i forbindelse med opsætning af ladestandere, samt koordinere kommunens planer med kommunens boligforeninger.

   

  Administrationspraksis

  Ikast-Brande Kommune vil udarbejde en administrationspraksis for hvordan man håndtere henvendelser om opsætning af ladestandere på offentligt vejareal, som ikke indgår i planen på nuværende tidspunkt. I administrationspraksissen vil der ligeledes indgå hvordan man håndterer henvendelser fra borgere, som ønsker at føre et ladekabel på tværs af fortovet fra deres bolig til en parkeret bil. 

  I tabellen herunder ses bestanden af personbiler i Ikast-Brande Kommune pr. 1. januar

  Det forventes, at antallet af elbiler vil stige kraftigt over de kommende år. I analyserapporten fra Dansk Elbil Alliance og DTU "Sådan skaber Danmark grøn infrastruktur til én million el-biler" fra november 2019 er det angivet, at der forventes 8.573 elbiler i Ikast-Brande Kommune i 2030.

  Mulighed for parkering

  Af de 8.573 elbiler, der forventes i Ikast-Brande Kommune i 2030, vurderes det, at 91% vil have mulighed for at parkere på egen grund. 8% vil have mulighed for at parkere på en parkeringsplads på eller ved ejendommen, mens 1% kun har mulighed for at parkere på gaden.

  På landsplan er det 68%, der vil have mulighed for at parkere på egen grund, 20% der har mulighed for at parkere på en parkeringsplads på eller ved ejendommen og 12% der kun har mulighed for at parkere på gaden. 

  Lovgivning

  Området er reguleret af ladestanderbekendtgørelsen og "Lov om infrastruktur for alternative drivmidler". I ladestanderbekendtgørelsen fastlægges, hvor der skal opsættes ladestandere, og der skelnes mellem beboelse og ikke beboelse.

  For beboelsesejendomme gælder følgende:

  • Ved nybyggeri og renovering, hvor der er mere end 20 parkeringspladser, skal der forberedes til ladestandere på alle parkeringspladser

  For ikke beboelsesejendomme gælder følgende:

  • Ved eksisterende bygninger, hvor der er mere end 20 parkeringspladser, skal der etableres mindst 1 ladestander (senest 1. januar 2025)
  • Ved nybyggeri og renovering, hvor der er mere end 10 parkeringspladser, skal der etableres mindst 1 ladestander og forberedes til ladestandere på 20% af pladserne