Gå til hovedindhold

Hastighed

Her kan du se resultaterne af Ikast-Brande Kommunes trafiktællinger, læse mere om hastighedsprojekter og se faktaoplysninger om hastighedens betydning ved trafikuheld.

Hastighed

Indhold

  På kortet ses resultaterne af de trafiktællinger Ikast-Brande Kommune har foretaget de seneste 5 år. Tallene fremkommer først ved zoom i kortet. Der er angivet hvilket år tællingen er foretaget, trafikmængden pr. døgn samt den målte gennemsnitshastighed. Der er ligeledes vist de hastighedsprojekter, som er planlagt udført. Hvis du ønsker yderlige oplysninger, kan du klikke på det enkelte projekt i kortet.

  Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

  Ikast:

  • Lysholt Allé - 2 bump. Forventes udført i 2022.
  • Stadion Allé/Jens Holdgårds Vej - 2 bump og afmærket cykelbane. Forventes udført i 2022. 

  Ejstrupholm:

  • Søndergade/Grønningen - Hævet flade. Forventes udført i 2022.

  Engesvang

  • Gl. Kongevej - 3 hævede flader. Forventes udført i 2022. 

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • Der etableres hvert år tiltag til at reducere hastigheden på veje i byer. Der tages udgangspunkt i steder hvor gennemsnitshastigheden > hastighedsbegrænsningen og 85% fraktilen > hastighedsbegrænsningen + 10 km/t, steder hvor der er registreret uheld eller hvor der opleves utryghed på grund af hastigheden
  • Der etableres hvert år tiltag til at reducere hastigheden på veje i åbent land. Der tages udgangspunkt i steder hvor gennemsnitshastigheden > hastighedsbegrænsningen og 85% fraktilen > hastighedsbegrænsningen + 10 km/t
  • Kommunens mobile fartviser opsættes minimum 10 steder hvert år
  • Trafik- og hastighedsudviklingen følges ved gennemførelse af 3 årlige tællinger på alle faste tællestationer
  • Der udarbejdes hvert år en plan til politiet med en oversigt over steder i Ikast-Brande Kommune, hvor der er registreret høje hastigheder samtidig med, at der er registreret uheld eller opleves utryghed på grund af hastigheden. Planen kan politiet bruge ved planlægning af hastighedskontroller

  Hastighedens betydning

  Når man kigger på hastighedsoverskridelser er det vigtigt, at man ikke kun fokuserer på de store hastighedsoverskridelser. I nogle situationer kan selv en lille hastighedsoverskridelse få store konsekvenser. På figuren herunder ses hastighedens betydning for, om en fodgænger vil overleve at blive påkørt af en bil. Ved en hastighed på 30 km/t er der 90 % sandsynlighed for at fodgængeren overlever, mens der ved en hastighed på 50 km/t kun er 20 % sandsynlighed for at fodgængeren overlever.

  Risikoen for at en fodgænger vil blive dræbt ved påkørsel af en bil (Vejdirektoratet, Vejregel Planlægning af veje og stier i åbent land, 2012)

   

  Hvis en fodgænger bliver ramt med en hastighed på 50 km/t vil det svare til at springe ud fra 3. sal i et højhus. Bliver en fodgænger derimod ramt med 80 km/t vil det svare til at springe ud fra 8. sal.

  At blive ramt af en bil der kører f.eks. 50 km/t svarer til at ramme jorden ved udspring fra 3. sal (Vejdirektoratet, Håndbog i hastighedsplanlægning, 2000)

   

  Høj fart på min vej

  Mange oplever at der bliver kørt med for høj hastighed på vejene i kommunen, og føler sig derfor utrygge ved at færdes der.
  Når kommunen modtager en henvendelse om høj hastighed, undersøges det hvor meget trafik der kører på vejen og hvilken hastighed der bliver kørt med, enten ved en eksisterende trafiktælling eller en ny trafiktælling. Resultaterne af trafiktællingerne bruges til at vurdere, om der er behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger.

  I nogle tilfælde kræver det større ændringer at sænke hastigheden, mens problemet i andre tilfælde kan løses med få enkelte tiltag. Hvis det vurderes, at der er behov for større ændringer, bliver forslaget medtaget i den samlede politiske prioritering.

  Oplever du problemer med høj hastighed på din vej, kan du indberette det til trafikplanen via linket i højre side.

  Teknik og Miljøudvalget har vedtaget nedenstående kriterier for hvornår ønsker til hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering:

  • Den målte gennemsnitshastighed er større end hastighedsbegrænsningen
  • 85 % fraktilen (Den hastighed som 15 % af trafikanterne kører over) er større end hastighedsbegrænsningen + 10 km/t
  • Den målte trafikmængde er større end 1000
  • Der er registreret et uheld eller flere inden for en 5-årig periode.

   

  Som udgangspunkt vil et ønske indgå i den samlede prioritering hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt.

  Der kan være ønsker som ikke opfylder alle kriterierne, som alligevel vil indgå i prioriteringen, hvis der f.eks. er sket mange uheld på strækningen. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

  Projekter der er vurderet som værende aktuelle, men som ikke er planlagt, kan på et senere tidspunkt ændres til være ikke-aktuelle, hvis en ny trafiktælling viser en ændring i trafikken.